Проф. д-р Саша Митрев

Раководител на Катедрата

       
   

Проф. д-р Илија Каров

Оддел за заштита на растенијата - микологија

     

   

Проф. д-р Душан Спасов

Оддел за заштита на растенијата – ентомологија

     

   

Доц. д-р Емилија Арсов

Оддел за заштита на растенијата - вирологија

     

   

Доц. д-р Билјана Ковачевиќ

Оддел за заштита на растенијата – фитофармација

     

   

Д-р Билјана Атанасова

Оддел за заштита на растенијата - ентомологија

     

     

     

     

© 2016 DPEP. All Rights Reserved | Design by W3layouts