Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство во Источниот плански регион

Органско земјоделско производство
Организација, плодоред и сертификација
Водич за органско производство на цреша и вишна
Водич за органско производство
на јаболка
Водич за органско производство
на јагода
Водич за органско производство
на компир
Водич за органско производство
на маслинки
Водич за органско производство
на пиперка
Водич за органско производство
на слива
Водич за органско производство
на винова лоза
Водич за органско производство
на зелка
Водич за органско производство
на соја
Водич за органско производство
на домат
 
 

Прирачник и монографија за собиранје печурки и лисаи

Основи на органското пчеларство

Како да го разбереме органското производство (pdf)

Досие Квалитет и безбедност на органските производи

90 аргументи за органско земјоделство

Прирачник за собирачи и откупуваци на самоникнати растенија габи и лисаи по принципи на органско производство

Заштита на добитокот во органско сточарство со вовед во органско говедарство

Прирачник за лековити и ароматични растенија
Национална стратегија за развој на органско земјоделство со Акционен план

Од органски отпад до органски компост

 
 

 

 

© 2015 DPEP. All Rights Reserved | Design by W3layouts